Riskmanagement

Riskhantering & Säkerhetssamordning

Säkerhet och riskhantering är ett mycket brett område som ställer höga krav på de ansvariga. Att förutse risker och att ständigt jobba för att utveckla säkerhetsmedvetandet är en viktig del både inom det privata näringslivet och inom den offentliga sektorn.

Det gäller att förstå och hantera de risker som kan hota organisationen. Det är här CPG:s utbildade säkerhetssamordnare från Riskhanteringsakademin kan underlätta i er vardag. Syftet med våra riskanalyser är att veta vad som händer i er verksamhet och att ligga steget före och minimera riskerna och kostnader för olyckor och brottsliga angrepp. Kunskap om räddningslag, skydd mot olyckor och systematiskt brandskydd och att dessa följs i säkerhetsarbetet är rutin för oss. Även samarbete med berörda myndigheter hör till våra vardagliga arbetsuppgifter.

Om olyckan ändå väl är framme vill vi vara de som hjälper er att minimera skadan i så stor utsträckning det bara går.

Adel och Olles kunskap bygger på förståelse mellan tekniken, människan och organisationen och de jobbar framförallt med att utveckla teknik, bevakning och säkerhetssystem till skräddarsydda lösningar utifrån respektive kunds behov.

Riskinventeringen går ut på att:

  • skapa trygghet & rutiner
  • förutse hot och risker
  • hitta brister I säkerheten/verksamheten
  • ligga steget före
  • när olyckan väl är där ska skadan bli så liten som möjligt

 

 

 

Referenser & vänner